Rup halin ( about me)

Ảnh của tôi
Dalam tanâh Yuen hu anâk Cam saong nagar Cam

Sang/Home

Chủ Nhật, 13 tháng 2, 2011

sap adaoh plei Ahar - Châu giang

                    Ranam Bupbe ( Hu tau sap wa halei o?:))

                           Sap adaoh Karim ( Chà Kha lê)
                                    Phun adaoh : Pangantan lakau la


Pangantan lakau la

Pok tangan taduel
Pangantan lakau la
(A)  mék (i)mâ taong dua

(A)  dei saai (a)sit praong
Kung mada juk cung
Brei maaph pa-abih
Mâng daok (a)nâk (ra)néh
Biah tal harei lakhah
Pangantan nao calah
Di labik (a)mék imâ
Kung matuei madar
Nao daok saong urang
Kung daok di sang
Harap saong mada an
Nao daok saong urang
Hu yau ta nan oh
Daong lakau saong Po

Daong lakau saong Po ayu (a)mék imâ
Brei hu siam makrâ kung anâk nao daok (a)tah
Kung anâk nao calah di labik (a)mék imâ
Juai kalak juai war brei (a)nit ka (a)nâk hai
Dom dom gun sarai (a)mék imâ taong dua
Iewk galang raong ba o mada samnuen

Daong uen tabuen, (a)mék (i)mâ (a)nit ranam
Iewk anâk kung yau rasam
Kung dahlau mai tani
Gep ganh kalak palei
Mai hia u a
(A)  nâk (ra)néh saong dam dara
Adei saai lakei kamei
Iewk nao ramik saong lakhah
Payaong laong (a)taong gar
(A)  taong gar (a)taong ganang
Sap takia juja
Pangantan lakau la

* dịch từ(translation of the word):
-Pangantan:chú rễ(V),bridegrom(E)
-Juk cung: điều lầm lỗi(V),  solecism(E)
-Maaph : tha thứ(V), forgiveness(E)
-Matuei madar: côi cút(V), orphans (E)
-Harap: mong muốn(V), hope(E)
-An : ỷ lại (V),dependence (E)
-Gun sarai: ơn(V), favor (E)
-Samnuen : chừng mực, giới hạn(V),  limited(E)
-Hia: phong tục tiễn rễ đến nhà gái của người Chăm Châu Đốc(V)
       it is customary to give the bride groom to the bride house of Cham Chau Doc (E)
-Payaong laong: dù lọng( V),  umbrella(E0
-Takia: bài hát(V), the song (E)
-Juja: rộn ràng (V), thrill (E)   

                                Mik Salim

Kampulan nasyid plei Azhar - Châu giang
                             Mâng gah iéu marai(mai) : Aziz, farid, Karim, Karim, Ahmad

Lagu: Wahey hatian Islam paranam
   Wahai hatian Islam paranam. khaom ngap pagam hukum Po padar. Juai brei lalai di dun-ya ni. padâng hatai gam cahaya iman. Drei Islam ranam Ugama, an â k bangsa hatai jieng hasa, harei malam ngap amal ibadat, dun-ya harap akhirat amal. Phat siam makrâ nan sembahyang. Harei malam limâ waktu..hu (ra)lo barkat santusa
    Ho...ho...ho...Ugama ha..ha..ha..pakhang wiak hai saudara..ho..ho..ho...lakau di Po hu pa(ra)lo dom dom Islam hu gam iman. Hu yae phat (ra)lo faidah jieng hu pad âng khâng Ugama. Dun-ya hadah cahaya...dun-ya hadah Ugama...hu syukur, uen biak (ra)lo, uen di Po , kung ha sa...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét